Skip to main content

Table 1 Distribution of class A flexible patterns in genomes.

From: Genomes are covered with ubiquitous 11 bp periodic patterns, the "class A flexible patterns"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Aeropyrum pernix X   X X        Archaea; Crenarchaeota; Thermoprotei; Desulfurococcales
Sulfolobus solfataricus X   X X X       Archaea; Crenarchaeota; Thermoprotei; Sulfolobales
Sulfolobus tokodaii    X X X       Archaea; Crenarchaeota; Thermoprotei; Sulfolobales
Pyrobaculum aerophilum   X         X Archaea; Crenarchaeota; Thermoprotei; Thermoproteales
Archaeoglobus fulgidus    X X X       Archaea; Euryarchaeota; Archaeoglobi; Archaeoglobales
M. Acetivorans X   X X X   X X    Archaea; Euryarchaeota; Methanosarcinales
Halobacterium sp.    X         Archaea; Euryarchaeota; Halobacteriales
M. thermoautotrophicum    X X        Archaea; Euryarchaeota; Methanobacteriales
Methanococcus jannashii X    X X       Archaea; Euryarchaeota; Methanococcales
Pyrococcus abyssi    X X X       Archaea; Euryarchaeota; Thermococcales
Pyrococcus furiosus X   X X X       Archaea; Euryarchaeota; Thermococcales
Pyrococcus horikoshii    X X X       Archaea; Euryarchaeota; Thermococcales
Thermoplasma acidophilum     X   X      Archaea; Euryarchaeota; Thermoplasmatales
Tropheryma whipplei   X X       X   Bacteria; Actinobacteria; Actinomycetales
Aquifex aeolicus X    X      X   Bacteria; Aquificae; Aquificales
Chlorobium tepidum X       X     Bacteria; Chlorobi; Chlorobiales
Synechocystis sp.            Bacteria; Cyanobacteria; Chroococcales
Deinococcus radiodurans   X       X    Bacteria; Deinococcus-Thermus; Deinococcales
Bacillus subtilis X        X    Bacteria; Firmicutes; Bacillales
Oceanobacillus iheyensis X           Bacteria; Firmicutes; Bacillales
Listeria monocytogenes X      X      Bacteria; Firmicutes; Bacillales
T. Tengcongensis X   X         Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Thermoanaerobacteriales
Streptococcus pneumoniae X           Bacteria; Firmicutes; Lactobacillales
Pirellula sp. X           Bacteria; Planctomycetes; Planctomycetales
Magnetactic cocci   X         X Bacteria; Proteobacteria
Caulobacter vibrioides   X          Bacteria; Proteobacteria; Alphaproteobacteria; Caulobacteriales
Agrobacterium tumefaciens   X       X    Bacteria; Proteobacteria; Alphaproteobacteria; Rhizobiales
Sinorhizobium meliloti         X    Bacteria; Proteobacteria; Alphaproteobacteria; Rhizobiales
Rickettsia conorii X   X     X     Bacteria; Proteobacteria; Alphaproteobacteria; Rickettsialles
Rickettsia prowozekii X X X   X   X     Bacteria; Proteobacteria; Alphaproteobacteria; Rickettsialles
Bordetella pertussis X       X     Bacteria; Proteobacteria; Betaproteobacteria; Burkholderiales
Neisseria meningitidis   X          Bacteria; Proteobacteria; Betaproteobacteria; Neisseriales
Campylobacter jejuni X X          Bacteria; Proteobacteria; Epsilonproteobacteria; Campylobacterales
Helicobacter hepaticus X X X X        Bacteria; Proteobacteria; Epsilonproteobacteria; Campylobacterales
Helicobacter pylori   X X     X     Bacteria; Proteobacteria; Epsilonproteobacteria; Campylobacterales
Wolinella succinogenes   X X   X       Bacteria; Proteobacteria; Epsilonproteobacteria; Campylobacterales
P. haloplanktis   X      X     Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Alteromonadales
Candidatus bl. floridanus X           Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales
Buchnera aphidicola X           Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales
Escherichia coli   X          Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales
Wigglesworthia glossinidia X           Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales
Coxiella burnetii X           Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Legionellales
Haemophilus influenzae X X    X X X     Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Pasteurellales
Pseudomonas aeruginosa   X       X    Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Pseudomonadales
Pseudomonas putida X X      X X    Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Pseudomonadales
Vibrio vulnificus   X     X X     Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Vibrionales
Xylella fastidiosa X X    X X   X    Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Xanthomonadales
Leptospira interrogans X           Bacteria; Spirochaetes; Spirochaetales
Thermotoga maritima X         X   Bacteria; Thermotogae; Thermotogales
Plasmodium falciparum            Eukaryota; Alveolata; Apicomplexa
Saccharomyces cerevisiae X     X       Eukaryota; Fungi; Ascomycota
Encephalitozoon cuniculi            Eukaryota; Fungi; Microsporidia
Caenorhabditis elegans X   X   X       Eukaryota; Metazoa; Nematoda
Enterobacteria phage T4 X           Virus; Enterobacteria phage T4
S. tengcon.. Vvrus STSV1 X           Virus; Fusellovirus
Human herpesvirus 4            Virus; Human herpesvirus 4
  1. 1. A xxxxT xxxxA xxxxTT xxxxxA xxxxT xxxxA
  2. 2. G xxxxTT xxxC xxxT
  3. 3. TT xxxG xxxTT xxxxG xxxxTT
  4. 4. T xxxxAG xxxTT xxxxxxxxT
  5. 5. T xxxxxxxxxxT xxxGA xxxTT
  6. 6. C xxxxxTT xxxC xxxxxxT
  7. 7. T xxxGC xG xT
  8. 8. T xxC xG xC xTT
  9. 9. G xxxxxT xxxxxA xxxxxT
  10. 10. TTT xxxCA xxxxxT