Skip to main content

Table 2 Complete list of motifs associated with ineffective antisense suppression

From: Identification of sequence motifs significantly associated with antisense activity

Motifs associated with ineffective antisense activity, sorted by length
2 3 4 5
AA AAA AAAA GCGG AAAAA AGAAA CGATA GGGGC TATGA
AT AAG AAAG GGAA AAAAG AGGGA CGCTA GGGGG TATTA
GA AAT AAAT GGAG AAACA AGGGG CGGGG GGGGT TATTG
GG AGG AACA GGGA AAAGA ATAAA CGGTT GGTAG TATTT
TA ATA AAGA GGGG AAAGT ATAAC CGTAA GGTTA TCAAA
TT ATT AATA GTTA AAATA ATAAT CGTGT GTAAG TCAAT
  GAA AATC TAAA AAATG ATACG CTATA GTAGG TCTAG
  GGA AATG TAAT AAATT ATAGA CTATC GTGGG TCTTA
  GGG AATT TACG AACAA ATAGG CTCAC GTGTA TGGAT
  TAA ACAA TACT AACTA ATATA CTGGG GTTAT TGGGG
  TAG ACTA TAGA AAGAA ATATT CTTAC TAAAA TTAAA
  TAT AGAA TAGG AAGAT ATCCG CTTCG TAAAC TTAAC
  TTA AGAT TATA AAGCG ATCGA GAAAA TAAAG TTAAT
  TTT AGGA TATT AATAA ATTAA GAAAG TAAAT TTACA
   AGGG TCAA AATAG ATTAG GAATA TAATA TTACG
   ATAA TCTA AATAT ATTAT GACGA TAATC TTACT
   ATAT TCTT AATCA ATTGA GATAA TAATG TTAGT
   ATTA TGGG AATCT ATTTA GATTA TAATT TTATA
   ATTT TTAA AATGG ATTTG GCGCG TACGT TTATT
   CAAT TTAC AATTA ATTTT GCGGC TACTT TTCGA
   CATA TTAT AATTG CAAAT GCGGG TAGAA TTCTT
   GAAA TTCG AATTT CAATA GGAAT TAGAT TTTAA
   GACG TTTA ACAAA CATTA GGACA TAGGT TTTAC
   GATT TTTT ACAAT CATTT GGATC TAGTT TTTAT
     ACATA CCGGC GGGAC TATAA TTTTA
     ACTAC CGAGC GGGCG TATAT TTTTT
     ACTAT CGAGT GGGGA TATCA